Logo
en ru pl

Konkursy

Konkurs „Rzeźbimy z Natury”

Zapraszamy wszystkie przedszkola z powiatu iławskiego do wspólnej zabawy i rywalizacji w konkursie plastyczno-ekologicznym „Rzeźbimy z natury” organizowanym w dniach 18 listopada 2020 r. – 15 grudnia 2020 r.przez Rolimpex S.A.

Konkurs "Rzeźbimy z natury" | Rolimpex S.A.

Regulamin konkursu plastyczno-ekologicznego „Rzeźbimy z Natury”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest firma Rolimpex S.A z siedzibą w Iławie, ul. Lubawska 7, 14-200 Iława, posiadająca nr NIP 701-004-12-05 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do przedszkoli na terenie powiatu iławskiego.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest uzupełnienie i przesłanie do Organizatora formularza uczestnictwa wraz z klauzulą RODO, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Przedszkole przesyła uzupełniony o swoje dane (nazwa placówki, adres, imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie etapu przedszkolnego i dane kontaktowe) oraz dane uczestników (imię i nazwisko dziecka wraz ze zgodą prawnego opiekuna dziecka w zakresie RODO) formularz na adres mailowy Koordynatora konkursu ze strony Organizatora: d.sobczak@rolimpexsa.pl
 4. Złożenie formularza uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Konkurs trwa od 18 listopada 2020r. do 15 grudnia 2020r. Prace zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę. W przypadku prac wysyłanych drogą pocztową, decydować będzie data stempla pocztowego.
 6. Konkurs rozstrzygnie Organizator. Trzem najwyżej ocenianym pracom konkursowym przyzna nagrody w terminie do dnia 18 grudnia 2020r.
 7. Oceny prac dokona komisja konkursowa. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastyczno-technicznej – Eko Ptaka-Cudaka, w myśl hasła „rzeźbimy z natury”. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej nagradzane, publikowane i nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.
 2. Celami konkursu jest rozwinięcie zainteresowań przyrodniczych oraz wyobraźni i zdolności manualnych, kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej oraz kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i przyrodą.
 3. Prace dostarczone na konkurs muszą zostać wykonane z użyciem naturalnych elementów środowiska (np. szyszki, patyki, liście, itp.)  oraz szeroko pojętych materiałów ekologicznych (np. rolka po papierze, karton itp.)
 4. Konkurs jest organizowany w dwóch etapach:
 • Pierwszy etap (przedszkolny) – przedszkole spośród wszystkich zgłoszeń wybiera 3 najlepsze prace i dostarcza je do organizatora (Rolimpex). Do każdej pracy muszą być dołączone dane autora (imię i nazwisko)
 • Drugi etap –Ze wszystkich dostarczonych do siedziby prac, wybrane zostają 3 pierwsze miejsca.
 1. Prace zgłaszana do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora prawa własności tych prac.
 2. Przy ocenie prac komisja uwzględniać będzie następujące kryteria:
 • ogólna estetyka wykonanej pracy konkursowej
 • kreatywne wykorzystanie materiałów użytych w wykonanej pracy
 • wykonanie pracy zgodnie z regulaminem konkursu

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym nagrody zostaną dostarczone do zwycięzców drogą pocztową.

§ 4. NAGRODY

 1. Nagrody indywidualne:
 • I miejsce: karmnik do pomalowania + książka edukacyjna + karma + gra edukacyjna + dyplom
 • I wyróżnienie: karmnik do pomalowania + karma +książka edukacyjna + dyplom
 • II wyróżnienie: karmnik do pomalowania + karma + książka edukacyjna + dyplom
 1. Nagrody dla przedszkoli:
 • I miejsce: 5 karmników + 1 duży karmnik na nóżce +2  budka lęgowa + 10kg karmy
 • I wyróżnienie: 3 karmniki +  1 duży karmnik na nóżce + 1 budka lęgowa + 5kg karmy
 • II wyróżnienie: 3 karmniki + 1 duży karmnik na nóżce + 1 budka lęgowa + 5 kg karmy
 1. Każdy z uczestników drugiego etapu otrzyma dyplom.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli dwóch uczestników konkursu z jednego przedszkola zostanie wytypowanych do nagród głównych – przedszkole otrzyma nagrodę za dwa miejsca.
 2. O dokonanym wyborze zwycięzców konkursu, Organizator zawiadomi uczestników pisemnie. Dane zwycięzców i uczestników konkursu nie będą podlegały udostępnieniu osobom trzecim ani publikacji.
 3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Do pobrania:

Załącznik 1 – formularz zgłoszenia

Załącznik 2 – klauzula RODO

Instrukcja pobrania załączników: otwórz link z załącznikiem, kliknij na miniaturę dokumentu, a następnie, po jej otwarciu do pełnego rozmiaru, naciśnij prawy przycisk myszy i wybierz opcję „Zapisz obraz jako…”.

Nasze marki

Gdzie kupić

en ru pl