Logo
en ru pl

Konkursy

Konkurs plastyczny „Szczęśliwa pszczoła”

W dniach 21 maja – 11 czerwca 2021 r. zapraszamy przedszkola z całej Polski do udziału w konkursie plastycznym „Szczęśliwa pszczoła” organizowanym przez Rolimpex S.A.

Konkurs plastyczny "Szczęśliwa pszczoła" Rolimpex

Regulamin konkursu plastycznego „Szczęśliwa pszczoła”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Rolimpex S.A z siedzibą w Iławie, ul. Lubawska 7, 14-200 Iława, posiadająca nr NIP 701-004- 12-05 (zwany dalej „ Organizatorem”) 
 2. Fundatorem nagród jest Organizator. 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do przedszkoli na terenie całego kraju.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest uzupełnienie i przesłanie do Organizatora formularza uczestnictwa wraz z klauzulą RODO, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
 3. Przedszkole przesyła uzupełniony o swoje dane (nazwa placówki, adres, imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie etapu przedszkolnego i dane kontaktowe) oraz dane uczestników (imię i nazwisko dziecka wraz ze zgodą prawnego opiekuna dziecka w zakresie RODO) formularz na adres mailowy Koordynatora konkursu ze strony Organizatora: d.sobczak@rolimpexsa.pl
 4. Złożenie formularza uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Konkurs trwa od 21 maja 2021 r. do 11 czerwca 2021 r. Prace zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę. W przypadku prac wysyłanych drogą pocztową, decydować będzie data stempla pocztowego. 
 6. Konkurs rozstrzygnie Organizator. Trzem najwyżej ocenianym pracom konkursowym przyzna nagrody w terminie do dnia 18 czerwca 2021r
 7. Oceny prac dokona komisja konkursowa. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej (preferowany format A4; technika dowolna) przedstawiającej otoczenie, które sprzyja życiu i pracy pszczół. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej nagradzane, publikowane i nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.  
 2. Celami konkursu jest pogłębienie wiedzy najmłodszych na temat użyteczności pszczół i ich roli w przyrodzie, zachęcenie ich do działań związanych z ochroną pszczół, rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej oraz kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem.
 3. Konkurs jest organizowany w dwóch etapach:
  Pierwszy etap (przedszkolny) – przedszkole spośród wszystkich zgłoszeń wybiera 3 najlepsze prace i dostarcza je do organizatora (Rolimpex). Do każdej pracy muszą być dołączone dane autora (imię i nazwisko)
  Drugi etap – Ze wszystkich dostarczonych do siedziby prac, wybrane zostają 3 pierwsze miejsca. Prace zgłaszane do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora prawa własności tych prac.
 4. Prace zgłaszane do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora prawa własności tych prac.
 5. Przy ocenie prac komisja uwzględniać będzie następujące kryteria:
 • ogólna estetyka wykonanej pracy konkursowej 
 • kreatywność  
 • wykonanie pracy zgodnie z regulaminem konkursu. 

§ 4. NAGRODY

 1. Laureaci oraz Przedszkola, które zgłosiły uczestników z 3 pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik konkursu otrzyma upominek. 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli dwóch uczestników konkursu z jednego przedszkola zostanie wytypowanych do nagród głównych – przedszkole otrzyma nagrodę za dwa miejsca. 
 2. O dokonanym wyborze zwycięzców konkursu, Organizator zawiadomi uczestników pisemnie. Dane zwycięzców i uczestników konkursu nie będą podlegały udostępnieniu osobom trzecim ani publikacji. 
 3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Do pobrania:

Załącznik 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 – klauzula RODO

Instrukcja pobrania załączników: otwórz link z załącznikiem, a następnie kliknij w zdjęcie prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Zapisz obraz jako…”.

Nasze marki

Gdzie kupić

en ru pl